Hoàng Quốc Việt

Chủ tịch HĐND

Phan Văn Tú

PCT HĐND

          Nguyễn Văn Lâm                                                                                        Đoàn Văn Nhựt

Trưởng ban Ban KTXH HĐND                                                              Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND                      

             Trần Đình Tùng                                                                                          Nguyễn Thị Thu

Phó Trưởng ban Ban KTXH HĐND                                                 Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND                                                             

Danh sách đại biểu HĐND phường KHóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐND.

2. Phan Văn Tú - PCT HĐND.

3. Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ban Ban KTXH HĐND.

4. Đoàn Văn Nhựt - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND.

5. Trần Đình Tùng - Phó Trưởng ban Ban KTXH HĐND.

6. Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND.

7. Nguyễn Văn Quế - Đại biểu HĐND.

8. Phạm Hoàng Diễm My - Đại biểu HĐND.

9. Nguyễn Văn Mạnh - Đại biểu HĐND.

10. Võ Thị Hoa - Đại biểu HĐND

11. Nguyễn Văn Nhất - Đại biểu HĐND

12. Trần Văn Cường - Đại biểu HĐND

13. Dương Văn Minh - Đại biểu HĐND

14. Hồ Văn Hùng - Đại biểu HĐND

15. Nguyễn Đức Khiêm - Đại biểu HĐND

16. Trương Ngọc Vinh - Đại biểu HĐND

17. Trần Văn Thi - Đại biểu HĐND

18. Nguyễn Sanh Lợi - Đại biểu HĐND

19. Lê Văn Mau - Đại biểu HĐND

20. Nguyễn Thị Thúy Kiều - Đại biểu HĐND

21. Đào Thị Kim Kiều - Đại biểu HĐND