DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC KHU PHỐ

1. Trần Đình Huấn - Trưởng khu phố Định Bình Nam, SĐT: 0974449901.

2. Trần Xuân Đời - Trưởng khu phố Định Bình, SĐT: 0984234824.

3. Nguyễn Văn Nhất - Trưởng khu phố Bình Chương, SĐT: 0792336335.

4. Dương Văn Minh - Trưởng khu phố Bình Chương Nam, SĐT: 0976110759.

5. Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng khu phố Văn Cang, SĐT: 0382062850.

6. Phạm Thị Hồng - Trưởng khu phố Diễn Khánh, SĐT: 0853367099.

7. Phan Thành Đạo - Trưởng khu phố Lại Đức , SĐT:0976557454.

8. Nguyễn Công Thái - Trưởng khu phố Lại Khánh Nam, SĐT: 0977617314.

9. Lê Văn Mau - Trưởng khu phố Lại Khánh, SĐT: 0333544677.

10. Đoàn Văn Thà - Trưởng khu phố Lịa Khánh Tây, SĐT: 0375597299.