UỶ BAN NHÂN DÂN

                PHƯỜNG HOÀI ĐỨC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoài Đức, ngày 17 tháng 11 năm 2021

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail, điện thoại, địa chỉ

Ghi chú

 

 

1

 

Trần Văn Cường

 

Chủ tịch

 UBND phường

Mail: cuongdanguyhd@gmail.com

ĐTCQ: 02563562032

ĐTDĐ: 0984248036

Địa chỉ: Bình Chương Nam, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định